Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ!!! ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 19.000.000 ΕΛΛΗΝΩΝ!!!! Η μεγαλύτερη γενοκτονία Ελλήνων έγινε στην Σκυθούπολη γύρω στο 341 μ. Χ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΣΚΥΘΟΠΟΛΗ ΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 20 ΕΤΗ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑΝ 
19.000.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 341 μ. Χ !!!
Γιατί η λέξη Έλλην στο βυζάντιο ήταν υβριστική; Γιατί επί βυζαντίου συνέβησαν
 οι χειρότερες καταστροφές του Ελληνικού Πολιτισμού και πληθυσμού; Τι ήταν
 λοιπόν η Σκυθόπολις;
Στην αρχαία αυτή πόλη του δυτικού Ισραήλ λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης και καταστροφής συνειδήσεων, το πρώτο «Άουσβιτς» της Ιστορίας.
Για δύο δεκαετίες, καθ” όλη τη διάρκεια της κατοχής του βυζαντινού θρόνου
 απ” τον Κωνστάντιο το Β” δευτερότοκο γιο του Κωνσταντίνου η Σκυθόπολις 
υπήρξε ο τόπος συγκέντρωσης και βασανισμού και θανάτωσης των Ελλήνων, 
όλων όσων αρνήθηκαν να ασπασθούν το δόγμα του χριστιανισμού.
Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που συστηματικώς 
απεκρύπτετο πάντοτε και εξακολουθεί να αποκρύπτεται μέχρι και σήμερα,
 το διασώζει ο Ρωμαίος ιστορικός Αμμιανός Μαρκελλίνος, στο 19ο βιβλίο 
του έργου του «Rerum Gestarum Libri XXXI».


Το περιγράφει ο Εμμανουήλ Ροϊδης στην Πάπισα Ιωάννα...<<Και ου μόνον κατά των λίθων επέδειξαν τον χριστιανικόν ζήλον των οι 
ακάματοι εκείνοι ειδωλοθραύσται, αλλά και κατά των δυστυχών εκείνων,
 όσους υπωπτεύοντο εμμένοντας εις των πατέρων των την θρησκείαν. Ο 
σφάζων πρόβατον προς οικογενειακήν ευωχίαν, ο προσφέρων άνθη εις του
 πατρός του τον τάφον, ο συλλέγων χαμαίμηλα εις το φως της σελήνης, ο 
αρωματίζων την οικίαν του ή φέρων ανηρτημένον περί τον τράχηλον 
φυλακτήριον κατά του πυρετού κατεμηνύετο υπό κουκουλοφόρων 
κατασκόπων ως μάγος ή ειδωλολάτρης, κατεβαρύνετο δι αλύσεων και 
εστέλλετο εις Σκυθούπολιν, όπου είχε στηθεί το χριστιανικόν κρεουργείον.
 Εκεί συνεδρίαζον ευσεβείς δικασταί, αμιλλώμενοι τις πλείονας ειδωλολάτρας
 να οπτήσει επί εσχάρας, να βράση εντός ζέοντος ελαίου ή να κατακόψη μεληδόν.

 Μυριάδες μαρτυρολογίων διηγούνται τας αθλήσεις των χριστιανών ομολογητών,
 εκ των πληγών των οποίων έσταζε γάλα, και τους εδρόσιζον αι φλόγες, αλλ
 ουδείς έγραψεν ακόμη το αψευδές συναξάριον των μαρτύρων εκείνων, οίτινες
 αντί μυθώδους γάλακτος έχυσαν αίμα αληθές και αντί να δροσίσει κατέκαυσε
 το πυρ της χριστιανικής ανεπιεικίας, καυστικότερον όν, φαίνεται, του πυρός
 της πολυθεϊκής ωμότητος>>.


Σε εκτενέστερη περικοπή Ροϊδης επισημάνει: 

«Κατά τας αρχάς του Μεσαίωνος επί Ουάλεντος, Ουαλεντινιανού και Θεοδοσίου
 συνεστήθη εν Ανατολή αληθής «Ιερά Εξέτασις», ής αι θηριωδίαι, αι καταπιέσεις 
και αι σφαγαί δεν έχουσι τι να φθονήσωσιν εις τους Ιεροδικαστάς της Ισπανίας, 
οίτινες άτομα μόνον κατεδίωκον επί κακοδοξία, ενώ οι Ορθόδοξοι «σωφρονισταί»
 της Ανατολής προυτίθεντο να εξαλείψωσιν αθρόους από του προσώπου της γης
 πάντας τους ελληνίζοντας ή φιλοσοφούντας. Τα περί τούτων χωρία των
 συγχρόνων ιστορικών εξαλείφουσι παν ίχνος αμφιβολίας, διεγείροντα αγανάκτησιν
 και φρίκην κατά των ελθόντων «βαλείν μάχαιραν και ουχί ειρήνην» Παρά του
 χριστιανού χρονογράφου Σωζομένου, ον ουδείς βεβαίως θέλει κατηγορήσει 
ως συκοφαντούντα τους ομοθρήσκους του, μανθάνομεν ότι «των ελληνιστών
 μικρού πάντες κατ' εκείνο διεφθάρησαν, και οι μεν πυρί, οι δε ξίφει απολέσθαι 
προσετάχθησαν. Παραπλησίως δε δια την αυτήν αιτίαν διεφθάρησαν οι ανά πάσαν
 την αρχομένην λαμπρώς φιλοσοφούντες. Αλλά και εις μη φιλοσόφους, εσθήτι
 δε τη εκείνων χρωμένους εχώρει ο φόνος' ως μηδέ τους τα' άλλα επιτηδεύοντας
 κροκωτοίς τριβωνίοις αμφιένυσθαι, δι υπόνοιαν κινδύνου και δέος» 
(Ερμ. Σωζομένου, «Εκκλ. Ιστορ.», βιβλ. Στ', κεφ. 35).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου