Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Β Ο Υ Λ Κ Α Ν Ο Υ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Φωτογραφία του χρήστη ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ.
Ἡ ἐν τῷ ὄρει Ἰθώμῃ τῆς Μεσσηνίας Ἱστορική Ἱερά Μονή Βουλκάνου, μέ τά δύο κτιριακά της συγκροτήματα, τό ἕν ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους εὑρισκόμενον, ὅπου εὑρέθη τόν 8ον αἰῶνα ἡ πάνσεπτος καί θαυματουργός Εἰκών τῆς Παναγίας, φερούσης χαραγμένην τήν ἐπιγραφήν: «Ἡ Ὁδηγήτρια ἐπονομαζομένη τῷ Ὄρει Βουλκάνῳ» καί γνωστόν τοῖς πᾶσι ὡς «Καθολικόν» ἤ «τῆς Κορυφῆς», ἤ «Ἐπανωκαστρίτισσα» καί τό ἕτερον εἰς τούς πρόπο-δάς του κείμενον, ὅπου ἀπό τόν 17ον αἰῶνα μετεγκατεστάθη ἡ μοναστική Ἀδελφότης κομίζουσα καί τήν πανίερον Εἰκόνα καί ἀποτελοῦσα ἔκτοτε μέχρι τῆς σήμερον τήν ἐν ἐνεργεία ἀνδρώαν Ἱεράν Μονήν, πανηγυρίζει καί ἐφέτος τήν Θεομητορικήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. 

Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Παρασκευή 14 Αὐγούστου 2015 καί τήν πρωΐαν αὐτῆς, θά τελεσθοῦν Θεῖαι Λειτουργίαι τόσον εἰς τήν παλαιάν Ἱεράν Μονήν ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους Ἰθώμης καί ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τῆς Κεχαριτωμένης Παναγίας Βουλκανιωτίσσης, ὅσον καί εἰς τήν «Κάτω» χαρακτηριζομένην, κυρίαρχον Ἱεράν Μονήν.
Τήν ἑσπέραν τῆς ἰδίας ὡς ἄνω ἡμέρας καί ὥραν 7 μ.μ. θά τελεσθῆ ὁ Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ. ΓΑΒΡΙΗΛ, προερχομένου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Καθηγουμένου καί τῶν Πατέρων τῆς Ἱ.Μονῆς. Ὁ Ἐπιτάφιος τῆς Παναγίας πού τά προηγούμενα χρόνια ἐτελεῖτο εἰς τόν προαύλιον χῶρον τῆς Ἱ.Μ. ἐφέτος δέν θά περιφερθῆ καί δέν θά ψαλοῦν τά Ἐγκώμια λόγῳ τοῦ σημαντικοῦ ἔργου τῆς ἐκ θεμελίων ἀποκαταστάσεως εἰς τήν λιθόκτιστον ἀρχικήν μορφήν της, πού «ὑλοποιεῖται ἀπό τή Διεύθυνση ἀναστήλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ μέ τή συγχρηματοδότηση τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» ἀλλά καί τῆς ὑπάρξεως πολλῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν εἰς τόν ὡς ἄνω χῶρον. Ὡσαύτως τήν ἰδίαν ὡς εἴρηται ἑσπερινήν ὥραν θά τελεσθῆ ὁ Μέγας Ἑσπερινός εἰς τήν παλαιάν Ἱεράν Μονήν τοῦ «Καθολικοῦ» ἐνῶ περί τήν 11ην νυκτερινήν ὥραν θά ἀρχίσῃ εἰς αὐτήν ἡ καθιερωμένη Ἱερά Ἀγυπνία.
Τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, Σάββατον 15 Αὐγούστου ἐ.ἔ. καί περί ὥραν 7 π.μ. θά ἀρχίση ὁ Ὄρθρος ἐνῶ εἰς τό τέλος αὐτοῦ καί περί ὥραν 8.30 π.μ. ἐν κατανυκτικῇ τελετῇ θά πραγματοποιηθῆ ἡ Ὑποδοχή τῆς ἐφεστίου Εἰκόνος τῆς Παναγίας Βουλκανιωτίσσης, καταβάσης ἐν ὁδοιπορίᾳ ἐκ τοῦ παλαιοῦ Μοναστηρίου «τῆς Κορυφῆς», ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας καί σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅστις θά τελέσῃ ἀκολούθως τήν Θείαν Λειτουργίαν.
Τήν ἑπομένην ἡμέραν, Κυριακή 16 Αὐγούστου ἐ.ἔ. καί τήν πρωΐαν αὐτῆς θά τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί τό καθιερωμένον Ἱερόν Μνημόσυνον τῶν ἀειμνήστων Κτητόρων τῆς πάλαι ποτέ Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱ. Μονῆς, Συμεών καί Θεοδοσίου καί πάντων τῶν προαπελθόντων Πατέρων καί Ἀδελφῶν αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου