Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

ΔΙΚΑΙΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ,ΤΟ 1863.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
1863
Συμφωνητικόν
Αριθ.37 τριακοστός έβδομος
Εν Μελιγαλά ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Οιχαλίας Ιωάννου Παναγιώτου Μπούτου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα , ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι γνωστοί μοι και μη συγγενευόμενοι μετ’εμού Κύριοι Ιωάννης Μ. Μαρμαράς κτηματίας κάτοικος Αλητουργίου αφ’ενός και αφ’ετέρου οι Δημήτριος λούζος ιερεύς , Φώτιος Μπαλόπουλος , Γεώργιος Τσιβήσης , Θεόδωρος αθ. φράγκος ,Δημήτριος Μπαρκούρας , Γεώργιος αργυρίου Πιέρος , Λάμπρος Γιαννόπουλος , Σταύρος Δ. Καστανάς , Θεόδωρος Γ. φρέγκας κάτοικοι Μήλας και Ευστάθιος Μούλης κάτοικος Αλητουργίου άπαντες Γεωργοκτηματίαι, οίτινες επί τη παρουσία των γνωστών μη πολιτών ελλήνων και μη εξαιρετέων Μαρτύρων κυρίων Κωνσταντίνου Δεληγιάννη κατοίκου εντάυθα , και Αθανασίου Μαράκα κατοίκου Ζευγολατείου Λαματιών εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος εκθέσαντος τα εξής
: ο πρώτος Ιωάννης Μαρμαράς προτιθέμενος να οικοδομήσει υδρόμυλον εντός του κατά την θέσιν Μοναστηριακό χωράφι της περιφερείας αλητουργείου ιδιοκτήτου αγρού του προς χρήσιν του οποίου θέλει μεταχειρισθεί το ύδωρ του ποταμόυ βαλύρας κατασκευαζομένης θέσεως κάτωθι του υδρόμυλου Γκόβου εις την παλαιάν και ήδη υπάρχουσαν θέσιν, δι ης και δια του εν χρήσει αύλακος μεταχερεύοντος τα ύδατα του αυτού ποταμού και αρδεύονται οι αγροί των δευτέρων και άλλων , συνομολόγησαν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη τους εξής όρους , ο ειρημένος Ιωάννης Μαρμαράς υποχρεούται να κατασκευάση αντί της κατασκευαζόμενης κατ’έτος θέσεως κατά την ανωτέρων θέσιν Γκόβου μύλον άλλην λιθόκτιστον με αμμοκονίαν μπινά προσέτι να ανωρύξη και επισκευάση τον υπάρχοντα αύλακα ασφαλώς από την θέσιν μέχρι της θέσεως εν ή θέλει οικοδομήσει τον υδρόμυλον εις τρόπον του να μην χάνονται ή κατεδαφίζονται τα διοχετευόμενα ύδατα υποχρεούμενος προσέτι να κατασκευάζη ή επισκευάζη την θέσιν και τον αύλακα και εις το μέλλον αν ποτέ καταστραφώσιν οι δεύτεροι δυο συμβαλλόμενοι έχοντες αγρούς εις την κατοχήν των από την θέσιν εν ή θέλει κατασκευσθή και υπάρχει η θέσις μέχρι της θέσεως όπου θέλει οικοδομήσει ο πρώτος υδρόμυλον τους οποίους αρδεύσουσιν όταν τους σπέρνουν από την υπάρχουσαν θέσιν και αύλακα υπο……ται και υποχρεούνται δι όσα ο ανωτερω Ιωάννης Μαρμαράς θέλει υποστή έξοδα δια την κατασκευήν και επισκευήν της θέσεως και του αύλακος ήδη όταν επιχειρήση το έργον , και εις το μέγιστον όταν τυχόν καταστραφώσι το όλον ή μέρους αυτών να πληρόσωσι προς αυτόν τον Ιωάννην Μαρμαράν δραχμάς δι έκαστον στρέμμα γης το οποίον διακατέχει έκαστος αυτών της περιφερείας αυτής δραχμάς τρεις , η πληρωμή δε του όλου ποσού ο περ έκαστος είναι υπόχρεος να πληρώση προς τον αυτόν Μαρμαράν θέλει γίνει εις τρεις ίσας δόσεις ήτοι η μίαν εις την αρχήν , η άλλη εις το μέσον και η τρίτη εις το τέλος του έργου της κατασκευής της θέσεως και του αύλακος, η καταμέτρησις δε των στρεμμάτων επί τη βάση της οποίας θέλει γίνει η πληρωμή δραχμών τριών δι έκαστον στρέμμα θέλει ενεργηθή από τους Φώτην Μπαλόπουλον και Παναγιώτην Μαρμαράν, η απόφασις των οποίων είναι υποχρεωτική δια τα συμβαλλόμενα μέρη, προσέτι παραχωρούν οι ίδιοι δεύτεροι Συμβαλλόμενοι προς τον Ιωάννην Μαρμαράν το δικαίωμα το οποίον έχουσιν οι αγροί των επί του ύδατος του διοχετευομένου από την κατασκευασθησσομένην θέσιν και αύλακα κατά το έτος το οποίον δεν τους σπείρουσιν ή σπαρώσι και δεν έχουν ανάγκη αρδεύσεως, μη δυνάμενοι να απαλλοτριώσωσι το δικαίωμα τούτο ούτε  αυτοί ούτε οι μετ’αυτών αμέσως ή εμμέσως επί ποινή αποζημιώσεως προς τον Ιωάννην Μαρμαράν, κατά συνέπειαν τούτου παραχωρείται το δικαίωμα εις αυτόν να κινή αγωγάς επί αποζημιώσει καθ’ούτινος ανήκει, συνομολόγησαν επί τέλους αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι οι αγροί όταν έχουσιν ανάγκην αρδεύσεως οι καλλιεργούμενοι από τους δευτέρους να ποτίζονται ανεμποδίστως και από κοινού παραδέχθη σαν τας εκτεθείσας συμφωνίας, εις πιστώσιν τούτων συνετάχθη το παρόν σήμερον την δεκάτην τρίτην Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού τρίτου έτους ημέραν Κυριακήν εν τη ενταύθα οικία μου εν η κατοίκω και ενεργώ τα συμβολαιογραφικά μου όπερ ανάγνωσθέν ευκρινώς εις επήκοον πάντων υπόγραφεται παρά των μαρτύρων των συμβαλλομένων Δημητρίου ιερέως λύτζη Φώτιου Μπαλόπουλου και Ιωάννου Μαρμαρά, και ημών των λοιπών συμβαλλομένων αγραμμάτων κατά την ομολογίαν των.

Υπογραφές

Οι μάρτυρες , οι συμβαλλόμενοι, ο Συμβολαιογράφος Οιχαλίας, ο ταμίας.

Ακολουθεί το κείμενο από το πρωτότυπο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου