Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἄς γίνει ἐπὶ τέλους πραγματικότητα !


 • Ὡς γνωστὸ τὴν 8.6.2012 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπεφάσισε ὅτι τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν τὴν 25.3.2021, καὶ αὐτὸ ἦταν ἀρίστη διατύπωσι…
Ὅμως ποῦ καὶ πῶς, δὲν ἀναφέρθη τίποτε…

• Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη ἐπέρασαν σχεδὸν 200 χρόνια.
Ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει στοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ δώσουν οὔτε μία «τρύπια δεκάρα». Θυσιάζουμε τὰ πάντα νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε ἐμεῖς, ἀναλαμβάνοντας τὸν βαρύτατο τοῦτο σταυρό, τὴν δι’ ἰδίων δαπανῶν θεμελίωσιν καὶ ἀποπεράτωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ὅμως ἀπαιτοῦμε
ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογούσα,
ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα…

• Μὲ τὴν πραγματόποιησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο πολλὲς χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες διὰ τοῦ ἱδρῶτος τοῦ προσώπου των. Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη-συσσίτια.
Τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ ἔχουν εἰσφορές, γιὰ νὰ δύνανται νὰ δίδουν συντάξεις ἐπιβιώσεως καὶ ὄχι φιλοδωρήματα.

Ἐπιβάλλεται ἡ ὕφεσι νὰ καταπολεμηθῇ μὲ ἐπενδύσεις καὶ ἡ ἀνεργία μὲ θέσεις ἀπασχολήσεως… 

Ἀρχίσαμε ἐκστρατεία ἐκδηλώσεων καὶ ἐκτὸς Ἀθηνῶν.    •Τὸ Σωματεῖον ,,Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, καλεῖ ὅλους τοὺς φίλους τὸ Σάββατο 19.10.2013 στὴν Ἱ. Μονὴ Παντοκράτορος Νταοὺ Πεντέλη.
Ἀναχώρησις τὴν 7.00 π.μ. ἀπὸ Πλατεία Κλαθμῶνος (Δραγατσανίου καὶ Σταδίου γωνία), μὲ ἐνοικιαζόμενο λεωφορεῖο γιὰ νὰ προλάβωμε τὴν Θεία Λειτουργία.
Τὸ κόστος τοῦ πούλμαν θὰ διαιρεθῇ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσκυνητῶν καὶ ἀναλόγως τὴν πληρότητα θὰ κοστίσῃ γύρω στὰ 6€ τὸ ἄτομο.
Ἡ ἐπιστροφὴ θὰ λάβῃ χώρα μετὰ τὴν 13.00 μ.μ.
Ὅσοι δύνανται μποροῦν νὰ ἔρθουν καὶ μὲ δικά τους μεταφορικὰ μέσα.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ ὁμιλήσῃ καὶ θὰ μᾶς ἐμψυχώσῃ ὁ ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας παν/τος ἀρχ. π. Φιλόθεος, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Καρακάλλου Ἁγ. Ὄρους. 

    • Εὐκαιρία ἐπικοινωνίας φίλων καὶ μελῶν.

     Στὸ φιλόξενο ,,ἀρχονταρίκι,, τῆς Μονῆς θὰ προσφερθοῦν, μαζὶ μὲ τὸν καφέ, παραδοσιακὲς γεύσεις ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα.

Ἐὰν θέλουμε νὰ ξανακτίσωμε ἕνα καλλίτερο Ἔθνος σύμφωνα μὲ τὸ ὅραμα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21:
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία»

τώρα ἦλθε ἡ εὐκαιρία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλέφωνα : 210 – 3254321.
e-mail : fot_gram@otenet.gr

Λεπτομερεῖς πληροφορίες :

ἱστοσελίδα : www.fotgrammi.gr


Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ψυχικοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου