Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)
                                                                                      
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ , ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ,ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ:
1)      Η΄Ψήφισμα τῆς εἰς τὸ Ἄργος Δ΄Ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως
2)      Βασιλικὸ Διάταγμα ἀπὸ 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834)
3)      Βασιλικὸ Διάταγμα ἀπὸ 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838)

4)       «ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ
TOΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (1830-1930)» ΘΕΟΔΩΡΑΣ Φ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ
5)      ΑΠΟΦΑΣΙΣ Δ.Ι.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ἀπὸ 8.6.2012
6)      ΑΠΟΦΑΣΙΣ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ (2012)
7)      ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ (2019) 
8)      ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 853 Β/1997
9)      Ἐξώφυλλο Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 70 (Μάρτιος 2017)
10)  ΕΝΘΥΜΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ    &
      ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ εἰς ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα, ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ἰδιαιτέρως δὲ μετὰ τὴν σύστασιν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (Ἀριθμὸς Ἀποφάσεως Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008), μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐνδιαφερομένους μὴ κερδοσκοπικὸς Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν φορέων μας, Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», μέσῳ πλήθους ἄρθρων, ἐντύπων, συνεντεύξεων, ἀνοικτῶν καὶ κλειστῶν ἐκδηλώσεων, συμφωνοῦν καὶ διακηρύττουν:

1.Ὁ ἱδρυτής – δωρητὴς διαθέτει τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις ἄνω τῶν 80 ἐτῶν δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου του γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ὁ σκοπὸς αὐτὸς μὲ ἔξοδα ἰδικά του, χωρὶς χρήματα τῶν καθ’ὕλην ἁρμοδίων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἐπιθυμῶν νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν ζωή, χωρὶς οὔτε κἄν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του, οὔτε κἄν καὶ μετὰ θάνατον.

2. Ἀντιθέτως οἱ θρησκευτικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἡγέτες, θὰ δοξασθοῦν, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν των πραγματοποιεῖται τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ μεγαλεπήβολον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτήρα Χριστόν, δηλαδὴ Ναὸς στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ περιβαλλόμενος ἀπὸ πανελλήνια μνημεῖα τῶν ἡρώων τοῦ ΄21.

3. Τὸ ἔργον δὲν θὰ ἀνήκει εἰς τὸν δωρητὴ οὔτε εἰς τὰ μέλη τῶν φορέων μας. Θὰ ἀνήκῃ εἰς τὴν Παγκόσμια Ὀρθοδοξία, τὰ 120.000.000 τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς, πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς καὶ τοὺς Φιλέλληνες, ὅπου γῆς, τοὺς ὁποίους ἀγωνιζόμαστε νὰ ἀφυπνίσουμε.

4. Μακροχρόνια Διοικητικὰ Συμβούλια, Γενικὲς Συνελεύσεις καὶ Συσκέψεις μελῶν, Πρέσβεων καλῆς θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ φίλων τοῦ Ὁμίλου μας συνέταξαν τὸν κανονισμὸν τῆς λειτουργίας τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἡ Διοικούσα Ἐπιτροπὴ αὐτοῦ θὰ εἶναι τεσσαρακονταμελὴς (θὰ ἔχῃ 40 μέλη) μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἤ τὸν ἐπιχώριον Μητροπολίτην (ἄν γίνει ἐκτὸς Άθηνῶν) καὶ ἀπὸ ἕξ (6) Συνοδικούς, ὁριζομένους ὄχι ἀπὸ τὸν δωρητή - ἱδρυτὴ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἢ ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ ποὺ θὰ ἐκλέγωνται διὰ κλήρου ἀπὸ τοὺς δώδεκα (12) Συνοδικούς, τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς παλαιὲς χῶρες καὶ τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς νέες χῶρες), καὶ τοὺς ἑκάστοτε Περιφερειάρχη Ἀττικῆς, Δήμαρχο Ἀθηναίων (ἢ τὸν ἐπιχώριο Δήμαρχο ἄν γίνει ἐκτὸς Ἀθηνῶν), Πρυτάνεις ΕΚΠΑ καὶ ΕΜΠ, Εἰσαγγελέα Ἀρείου Πάγου καὶ Προέδρους Ἀρείου Πάγου, Σ.τ.Ε, Νομικοῦ καὶ Ἐλεγκτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, ἐκπροσώπους γραμμάτων, τεχνῶν, ἐπιστήμης, δικαστικοῦ σώματος, στρατιωτικῶν, ἀστυνομικῶν, ἐπιχειρηματιῶν καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη θὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Ὅμιλο τῶν κοινωφελῶν φορέων μας καὶ Πρέσβεις Καλῆς θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅλοι προσωπικότητες μὲ ἀρίστη ἔξωθεν μαρτυρία, ὅλοι ἄμισθοι!!!...
Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπαγρυπνῇ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διατίθεται ἀφ ἑνὸς μὲν γιὰ τὸ μεγαλεπήβολο μνημεῖο, τὴν συντήρησιν, τὴν μισθοδοσία, ἀσφάλεια προσωπικοῦ καὶ ἐθελοντῶν αὐτοῦ.
Ἀφ’ ἑτέρου, ἀργότερα διὰ τὴν οἰκοδόμησιν, συντήρησιν καὶ λειτουργία Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!....

Θὰ διαχειρίζωνται μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια καὶ τὸ τελευταῖο «δίλεπτο τῆς χήρας», ὁπότε δὲν θὰ τὰ νοσφίζωνται «ἡμέτερα» «τρωκτικά», ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς εἴθισται!!!!...

Ὁποιαδήποτε ποσὰ εἰσπράττονται θὰ καταμετρῶνται εἰς φωταγωγούμενες καὶ βιντεοσκοπούμενες αἴθουσες.

Θὰ παρακολουθοῦνται ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ ἀπὸ Ἐξελεγκτικὲς Ἐπιτροπές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δικαστές, ἀστυνομικούς, δημοσιογράφους κλπ, διὰ νὰ μὴ παρασύρωνται μερικοὶ ἀδύνατοι στὸν χαρακτήρα καὶ ἄπληστοι πίπτοντες εἰς τὸν πειρασμό, νά «χώνωνται » χονδρὰ ποσά «εἰς φαρδειὰ μανίκια» δυστυχισμένων ἀργυρολατρῶν, ὅπως ἐγένετο καὶ εἰς τὸ Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Τεμπῶν!!!!....Καὶ ἡ τελευταία δεκάρα θὰ διατίθεται διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Μία τοιαύτη Διοίκησις θὰ ἔπρεπε νὰ προβάλλεται ὡς πρότυπον διεθνῶς καὶ νὰ βραβεύεται καὶ ὄχι ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ διασύρεται καὶ νὰ κατασυκοφαντεῖται!!!....

5. Ἡ συγκρότησις τῶν πρωτεργατῶν αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ (τῶν συνεργατῶν τοῦ Ὁμίλου μας) ἀποτελεῖ ἐχέγγυον, κατὰ ἀντικειμενικοὺς παρατηρητές, λόγῳ τοῦ τεραστίου φιλανθρωπικοῦ ἔργου των (ἀποστολὴ 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν) καὶ τοῦ κοινωνικοῦ - ἐκπολιτιστικοῦ (παραδείγματος χάριν ἔργα εἰς μνήμη Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων.κλπ).

6. Ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ὡς καταλληλότερη θέσις ὁρίζεται ἐκεῖ ὅπου ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐπὶ ἕξ φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος  Ἀλέξανδρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὴν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως!!!!....

7. Μόνον ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων!!!....

Τὸ Τάμα δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ἑνώνει. Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα. Ὅταν ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια ἐρχόταν ἡ καταστροφή!!!....

Ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος μόνον πολλὰ ὀφέλη θὰ χαρίσῃ στὴν πατρίδα μας, καὶ καμία ζημία!!!!....

8. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι λαοὶ ἔκτισαν τὸ Τάμα τους καὶ μεγαλοπρεπεῖς Ναοὶ κοσμοῦν ἤδη ἕτοιμοι τὴν Μόσχα, τὸ Βελιγράδι, τὸ Βουκουρέστι, τὴν Τιφλίδα κλπ.
Ἐμεῖς  στὴν Ἀθήνα, γιατὶ νὰ ὑστεροῦμε;;;

9. Εἶναι τραγικὸν νὰ συσχετίζουμε τὸ δράμα ποὺ περνᾶν οἱ συνάνθρωποί μας στὴ μακρυνὴ Κίνα καὶ δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ τέτοιους συνειρμούς. Ὅμως, ἄς σκεφθοῦμε, ὅτι σὲ δέκα (10) ἡμέρες κατασκεύασαν Νοσοκομεῖο ἐνώπιον τῆς τεράστιας ἀπειλῆς τοῦ βιολογικοῦ θανάτου.
Ἐμεῖς τὶ κάνουμε τόσα χρόνια ἐνώπιον τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἠθικοῦ - πνευματικοῦ -ἐθνικοῦ θανάτου ποὺ μᾶς κατατρώγει;;;
Περιμένουμε κάποια ἠθική - πνευματική - ἐθνικὴ ἐπιδημία καὶ ὁμαδικοὺς «θανάτους» γιὰ νὰ ἀφυπνισθοῦμε;;;
Ἤ τὰ 250.000.000 ἐποίκων καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ ἄλλα 250.000.000 μετακινήσεων λόγῳ κλιματικῆς ἀλλαγῆς;;;;
Μὴ γένοιτο !

Καλοῦμε κάθε ἁρμόδιο καὶ μὴ ἁρμόδιο νὰ ἀφυπνισθῇ!!!....

Ἡ ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη  (ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ τὴν 4.2.1843) εἶναι ἡ πραγματικὴ ἑορτὴ γιὰ τὰ 200 χρόνια τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.                                  Μετὰ τιμῆς
            ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥ
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ. 210-3254321


ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΜΕ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ)

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

                                                                                                                                                                                24.3.2020

Δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ μὴ θυμηθοῦμε σήμερα, τὸν Κολοκοτρώνη, τὸν Καποδίστρια καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, παρὰ τὶς δυστυχέστατες ἡμέρες ποὺ ζοῦμε (τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀβεβαιότητα γιὰ τὴν αὔριον ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸν ἀπερίγραπτον κάματο διὰ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιονμήπως εὕρεις τοὺς ἀκραίους τσιχαντιστὲς νὰ κακοποιοῦν τὰ παιδιά σου νὰ σὲ κερατώνουν εἰς τὴν γυναίκα σου).

Πονοῦμε καὶ συμπονοῦμε τὴν Πατρίδα μας καὶ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα γιὰ τὸν πειρασμὸ ποὺ ζοῦμε.

Ὅμως ἄς μὴ πανικοβαλόμαστε καὶ ἄς ἀκούσουμε διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες μὲ σεβασμὸ πρὸς τὸν πάσχοντα ἄνθρωπο, νὰ διαλαλοῦν μὲ θάρρος καὶ παρρησία τὴν ὅλη ἀλήθεια καὶ χιλιάδες ἄλλους σοβαροὺς ἐπιστήμονες ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μαζί τους ἀνὰ τὴν ὑφήλιο :


ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΒΟΒΟΛΗΣΗ μετάφραση του άρθρου που δημοσίευσε ο καθηγητής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Stanford  Γιάννης Ιωαννίδης


Ἐλπίζουμε ὁ μέγιστος δωροδότης Θεάνθρωπος καὶ ἡ Παναγία Αὐτοῦ Μητέρα νὰ κάνουν πάλι τὸ θαῦμα των ὅπως πάντα, καὶ νὰ μᾶς σώζουν ἀπὸ τὴν δικαία ὀργὴ τοῦ Θεο (Χθες έγινε ένα θαύμα στον Έβρο, από τον Ταξιάρχη μας. Έβλεπαν σε κάποιο σημείο οι στρατιώτες μια φωτιά αναμμένη από μακριά. Μόλις το παρατήρησαν έτρεξαν να την σβήσουν. Όσο πλησίαζαν, η φωτιά μείωνε το μέγεθός της και σιγά-σιγά έγινε η φλόγα μικρή σαν ένας φακός. Τότε έψαξαν να βρουν τι είναι αυτό το φως που ήταν μέσα στο έδαφος και σκάβοντας βρήκαν την εικόνα του Ταξιάρχη. Αλλά δεν είπαν τίποτα στις ειδήσεις. Αυτό το είπε η γυναίκα που είναι ο γιος της, εκεί στρατιώτης!!!!)!!!!....


Ἄς τὸ πιστέψουμε καὶ ἄς ἀγωνισθοῦμε, ὅλοι μας, γιὰ τὴν πραγματοποίση τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ :
25η Μαρτίου 2020
στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι:

Σημαία, ἐθνικὸς ὕμνος στὸ μπαλκόνι
καὶ προσευχὴ στὴν Παναγία
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  ΟΛΟΨΥΧΩΣ

          ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ   
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τ.210-3254321


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου